Ukwenyuswa kwemiholo yabasebenzi basendlini

Kusukela mhla Lu-1 kuNdasa 2023, amaholo abasebenzi basezindlini kanye nabasemapulazini anyuke Ngama-9.6%.

Lokhu kusanda kumenyezelwa nguNgqongqoshe Wezemisebenzi Nezindaba Zabasebenzi uMnumzane uThulas Nxesi.

“Iphesenti lokwenyuka kwemiholo yabasebenzi basemapulazini kanye babasebenzi basezindlini lizoba ngama-R25.42 ngehora, kanti i-EPWP izoba ngama-R13.97”, kusho uMnyango Wesemisebenzi Nezindaba Zabasebenzi esitatimendeni.

Imiholo yabasebenzi uma umsebenzi wasendlini noma wasepulazini ehola Ama-R25.42 futhi esebenza amahora ayisishiyagalombili ngosuku izinsuku ezinhlanu zeviki, kufanele akhokhelwe  i-R1 016.80 ngeviki. Ngenyanga umqashi kufanele akukhokhele izi-R4 067.20.

Labo abasebenza kwi-EPWP abaholelwa amaR13.97 ngehora kufanele bakhokhelwe ama-R558.80 ngeviki bese kuthi ekupheleni kwenyanga baholelwe izi-R2 235 emva kokusebenza izinsuku ezingama-20 amahora ayisishiyagalombili ngosuku.

“Umthetho Kazwelonke Ongamele Amaholo Aphansi kwavunyelwana Ngawo ngenhloso yokuvikela abasebenzi abahola Kancane ngokwedlulele eNingizimu Afrika nokuzonciphisa ukungalingani.”

“Lokhukunyuka okubalulekile kuzohlomulIsa abasebenzi basezindlini abayizi-892 000 kanye nabasebenzi basemapulazini abayizi-800 000,” ubeke kanjalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *