I-IEC inxenxa izitshudeni emanyuvesi ukuthi zivote

Ingenisa ezikhungweni zemfundo ephakeme ikhomishini eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC), ukuyonxenxa izitshudeni ukuthi zibhalisele ukuvota njengoba kunokhetho olubhekwe ngabomvu lukazwelonke nolwezifundazwe ngonyaka ozayo.

By Mhlengi Shangase – Isolezwe

Izikhulu zekhomishini zivakashele enyuvesi iRhodes, ziyothula umkhankaso wokunxenxa izitshudeni ukuthi zibhalisele ukuvota zisebenzisa uhlelo lwezobuchwepheshe.

Okunye wukufundisa izitshudeni ngelungelo lazo lokuvota, ingxoxompikiswano ngenkululeko kuleli nokuzinxenxa ukuthi zivote.

UNkk Janet Love, iphini likasihlalo we-IEC, utshele izitshudeni ukuthi ukuvota kusho ukusebenzisa ilungelo elikuMthethosisekelo.Uthe ukuvota kwenza ukwazi ukuzikhethela iqembu noma umuntu ozokuphatha.

“Ukusebenzisa leli lungelo kukwenza ube ngumuntu obambe iqhaza entandweni yeningi kuleli. Yilungelo elalwelwa ngabantu abaningi kuleli.”

Uthe njengoba kugujwa inyanga yamalungelo abantu, bagqugquzela umphakathi ukuthi ubambe iqhaza ekuvoteni.

“Sigqugquzela ikakhulu intsha ezobe iqala ukuvota ukuthi ibhalise ukuze ikwazi ukubamba iqhaza. Ikusasa lisezandleni zabantu abasha, ukuthi basebenzise leli lungelo,” kusho uNkk Love.

Uthe bahambela izikhungo ukuze bazibhalise ohlelweni abalusebenzisayo uma kuvotwa iVoter Management Device.

Ubalule ukuthi lo mkhankaso uzoqhubeka uhambele izikhungo zemfundo ezehlukene.Njalo uma kuzovotwa i-IEC ivame ukunxenxa imiphakathi ukuthi ibhalisele ukuvota.

Isuke inxenxa nalabo ababhalisile ukuthi bazibheke ukuthi basabhalise endaweni efanele njengoba kubuye kuklanywe kabusha imingcele.

Kwenzeka lokhu nje, ukhetho lwangonyaka ozayo lufaniswa nolwango-1994, lapho elakuleli lavota okokuqala ngqa ngaphansi kukahulumeni wentando yeningi.

Kulolu khetho amaqembu amaningi afuna ukwehlisa ukweseka kwe-ANC eyathatha izintambo ngo-1994, ibe ngaphansi kuka-50%.

Kulolu khetho kuzoqopheka umlando njengoba kuzobe kungokokuqala ukuthi abangenele ukhetho ngokuzimela babe yingxenye yalo.

Lokhu kwenzeka emva kokuphasiswa komthetho wezokhetho yiPhalamende, ozobavumela ukuthi babeyingxenye njengoba phambilini bebekwazi ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya kuphela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *